Eficiència Energètica: Guia per a la Certificació d’Edificis

Com es Realitza la Certificació?

El procés de certificació d’eficiència energètica es fonamenta en l’anàlisi d’una varietat de factors clau. Aquests inclouen la qualitat de l’aïllament, les instal·lacions de climatització, la ventilació i l’orientació de l’edifici. A més, es considera la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació, així com la composició i característiques de l’envolvent, els tancaments exteriors, les fusteries i els sistemes de climatització. Per dur a terme aquest anàlisi de manera precisa i exhaustiva, el despatx CEBRIÀ Arquitectura utilitza eines especialitzades com el programa CE3X, que ens permet calcular la classe energètica de l’edifici amb precisió i fiabilitat.

 

Passos per a la Certificació

  1. Contactar amb un Tècnic Competent: El primer pas és posar-se en contacte amb un tècnic competent en certificació energètica. Aquest professional avaluarà l’edifici i recollirà les dades necessàries per a la certificació.
  2. Inspecció de l’Edifici: El tècnic realitzarà una inspecció detallada de l’edifici per avaluar els diferents aspectes relacionats amb l’eficiència energètica.
  3. Anàlisi i Càlculs: Utilitzant eines específiques com CE3X, el tècnic realitzarà els càlculs necessaris per determinar la classe energètica de l’edifici.
  4. Emissió del Certificat: Un cop completats els càlculs i l’anàlisi, es generarà l’informe d’eficiència energètica, que indicarà la classe energètica de l’edifici i les mesures recomanades per millorar-la, si és necessari.
  5. Enviar l’informe a l’ICAEN: Pels edifici situats a Catalunya, emplenarem un formulari que farem arribar a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) amb les dades dels càlculs i l’informe perquè generi l’etiqueta del certificat d’eficiència energètica.

 

Contingut del Certificat

El contingut del Certificat d’Eficiència Energètica comprèn diversos aspectes fonamentals que ofereixen una visió detallada del rendiment energètic de l’edifici. Inclou la identificació precisa de l’immoble, com el seu nom, adreça i referència cadastral, així com les dades del tècnic certificador i del promotor o propietari involucrat en el procés.

A més, es detallen l’ús de l’edifici i les condicions de funcionament i ocupació que influeixen en el seu consum energètic. S’especifica el procediment utilitzat per a la qualificació energètica, juntament amb la normativa aplicada en el procés.

Una part crucial del certificat és la descripció exhaustiva de les característiques energètiques de l’edifici, abordant tant l’envolvent com les instal·lacions.

Aquesta avaluació culmina amb la qualificació d’eficiència energètica obtinguda, que proporciona una visió clara del rendiment de l’immoble en termes de consum i eficiència.

Així mateix, es registra la data de la visita a l’immoble i es descriuen les proves i comprovacions realitzades pel tècnic certificador durant la fase de qualificació energètica. En el cas d’edificis existents, el certificat es complementa amb un document de recomanacions per millorar-ne la qualificació energètica, juntament amb una estimació dels terminis de recuperació de la inversió.